Privacybeleid

Art.1 ALGEMEEN

Identiteit van de verkoper:

Angelo Fallein, handelend onder de naam 'Wolnut'.

Vestigingsadres:

Bissegemsestraat 224
8501 Bissegem
E-mail: info@wolnut.be

BTW-nr: BE 0836.070.516
IBAN: BE53 3770 5787 1853
BIC: BBRU BE BB (ING België)

Art.2 WAAROM WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

Wij vinden jouw privacy belangrijk en hechten dan ook grote waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Je gegevens zullen gebruikt worden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. We gebruiken je persoonsgegevens eerst en vooral voor de goede werking van onze website. Je moet je gegevens invoeren bij het plaatsen van een bestelling, zo zorgen we ervoor dat je bestelling goed terecht komt. Mits jouw toestemming kunnen we jouw persoonsgegevens ook gebruiken om je te voorzien van informatieve nieuwsberichten zoals nieuwe promoties of producten. Voor het beheren van deze nieuwsbrieven kan de toegang tot je gegevens worden verleend aan derden. Je persoonlijke data zelf wordt echter nooit aan derden doorgegeven of verkocht. Wolnut heeft voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang te vermijden. Wij zijn daarom in geen geval aansprakelijk voor informaticacriminaliteit. Wij zullen bij een inbraak op onze systemen maatregelen nemen om schade en diefstal tot een minimum te beperken.

Art.3 WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Wolnut voldoet aan de voorwaarden opgenomen in de Privacywet. Onder ‘persoonsgegevens’ verstaat men elke informatie betreffende een natuurlijke persoon waarmee deze direct (of indirect) kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een element kenmerkend zijn identiteit. De gegevens zijn toereikend, maar niet overmatig. We kunnen ook analytische data verzamelen rond het gebruik van onze website. Deze data is vaak anoniem en dient enkel om de prestaties van onze website te analyseren.

Art.4 LOCATIEGEGEVENS

Analytische data van onze website wordt verzameld via Google Analytics. Een deel van deze data omvat locatiegegevens. Op basis van een IP-adres kan je vermoedelijke locatie worden aangegeven. Deze aanduidingen zijn echter inaccuraat en ruim onvoldoende om je precieze locatie aan te geven. We gebruiken deze locatiegegevens enkel om de prestaties van onze website te analyseren.

Art.5 VERWERKING

Wolnut is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. Deze verwerking gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De gegevens worden enkel gebruikt voor doeleinden omschreven onder artikel 2.

Art.6 RECHTEN

Je hebt het recht om de gegevens die we over jouw persoon hebben opgeslagen op te vragen. Je hebt het recht deze gegevens aan te passen, indien ze niet correct zijn. Om het toegangs-, wijzigings- of verzetsrecht uit te oefenen kan men zich per post richten tot het adres bepaald in artikel 1 of per e-mail tot info@wolnut.be.